Topaz

Model: Reg Radley. [Other models of Reg Radley]    [other Cruising Yacht Models]